Stadsvandringar på Göteborgs stadsmuseum

Under våren har Funktek fokuserat på arbetet med stadsvandringar. Under år 1 testades stadsvandringarna vid själva utförandet. Denna gången har vi varit med i redan under framtagandet av vandringarna, tillsammans med museets pedagoger. Vi började med att testa av stadsrummet för att hitta platser som funkar ur tillgänglighetsperspektiv. Därefter testades pedagogiken och i ett tredje test undersökte vi olika tekniker som kan bli aktuella. Detta har varit ett sätt för projektet att i praktiken arbeta med struktur (vandringens längd och rutt), pedagoik och teknik parallellt. Arbetet med innehållet av vandringarna har tagit fram samtidigt och påverkats av de olika testerna. Temat för vandringarna är 1600-talets Göteborg.

På bilden ser man flera testpiloter som går och kör permobil på en gata, över spårvagnsspår, det finns butiker och träd i bilden. Test av stadsrummet. Vilka platser är tillgängliga i Göteborgs innerstad?

Test av stadsrummet. Vilka platser är tillgängliga i Göteborgs innerstad?

Som ett resultat av förra årets utvärderingar kommer museet i år att testa 3 olika varianter av stadsvandringar: en stadssittning, en stadspromenad och en stadsvandring. Anledning är att besökare har önskat olika längd och olika fördjupningsnivåer. Vi har också sänkt maxantalet till 20 personer.

Våra tester från förra året visade på behovet av att utveckla fler verktyg till den pedagogiska verktygslådan. Vi kommer därför att ha en syntolkningskurs för museets pedagoger den 16 juni. Tillsammsn med museets pedagoger har också infört olika taktila och på andra sätt kännbara element, så som örter som kan provsmakas och hästskit som kan luktas på. Vi vill på detta sätt undersöka om sådana lösningar kan öka chanserna för att fler besökare kan ta del av innehållet, oavsett hur normbrytande hens funktionsvariation är.

Test av lukt. Kan hästskit öka upplevelsen av berättelsen om 1600-talets Göteborg?

Test av lukt. Kan hästskit öka upplevelsen av berättelsen om 1600-talets Göteborg?

Vad gäller tekniken testades 3 olika koncept; en taktil karta utskriven med 3d-printer; möjlighet till att spela upp ljud; samt en slags kikare som appliceras på en smartphone och som gör att man kan se sådant som man geografiskt befinner sig långt ifrån. Testet visade att införande av ljud har funkat bäst.

Test av teknik.

Test av teknik.

Stadsvandringarna startar den 30 juni. Under sommaren kommer vi att utvärdera hur de nya tilläggen fungerar. Projektet kommer att sammanställa en rapport om hela processen efter sommaren.  Fortsättning följer!

 

Några resultat från testet av utställningen Urbanum 28 april

Hej!

Den 28 mars öppnade Urbanum – människorna bygger staden. Funktek utvärderade arbetet med utställningen mellan Maj 2014 och Januari 2015. Tillsammans med Funktek-piloter testade vi en mängd olika saker:

 • innehåll
 • formgivning på konceptnivå
 • uställningens olika rumsligheter
 • prototyper av uställningen fasta inredning
 • grafisk form (kontraster, radavstånd etc)
 • texter (tonalitet, längd etc)
 • multimedialösningar
 • tekniska koncept
 • pedagogik (guidad visning)

Att vi inte har kunnat testa de olika delarna på en och samma gång, utan varit tvungna att jobba med dem en åt gången, har varit en stor utmaning. Den 28 april hade vi därför en slututvärdering då vi testade hela utställningen. Syftet var att se vad vi lyckats och misslyckats med. Dels för att granska våra egna utvärderingar och dels för att kunna lämna över ett bra material till den arbetsgrupp som kommer att arbeta vidare med uställningen. Då Funktek till hösten kommer att fokusera på en helt ny utställnigen (Göteborgs födelse) handlade testet framförallt om att se vad vi måste göra annorlunda för att öka tillgängligheten ännu mera.

Bilden visar entren till utställningen Urbanum. Det är två vita pelare med en utställningstext på. Golvet är klätt med en matta som är mörkgrön och ljusgrön.

Urbanum när när allt är på plats.

VAD VI LYCKATS MED:

Vi har kunnat konstarera att mycket i Urbanum har blivigt tillgängliggare genom projektets arbete. Bland annat har många av den ursprungliga arkitekritningens trånga, slutna rumsligheter ritats om. Rumsligheter har blivigt större och luftugare, något som har varit viktigt för att öka framkomligheten för rullstolar och permobiler men också för att besökare ska känna sig mer välkomna. I övrigt lyckades vi även med följande punkter:

 • Utställningen golv fick en heltäckningamatta för att få till en bättre ljudmiljö. I mattan finns ett kontrast-stråk som fungerar som ett ledstråk och som hjälper besökare att navigera i utställningen – något som har varit uppskattat av våra piloter.
 • Vi har jobbat en hel del med texterna i utställningen. Det finns mycket som kan bli bättre här men slutresultatet har ändå fått godkännt av våra piloter. En nyhet för stadsmuseets del är att vi har lagt in en balk till vänster om texterna. Detta underlättar för ögat att hitta tillbaka till fortsättningen på meningen vid rabrytning. Något som också underlättar för ögat och som ökar läsbarheten är att den fasta inredning egnomgående har en 45 graders lutning.
 • Biografen i utställningen är ett exempel där museet har tagit en del vitkiga steg framåt i tillgänglighetsarbetet. Samtliga filmer är teckenspråkstolkade och syntolkade. Svensk textning finns också till alla filmerna.

 

Bilden visar spår efter en borttagen pil i golvet. Tidigare pekade pilen endast mot trappan och gav känslan av att detta var den "rätta" vägen till utställningen. Nu är är istället hissen ich mattan likvärdiga ingångar till utställningen. Detta är viktigt för att alla ska känna sig välkomna.

Spår efter en borttagen pil i golvet. Tidigare pekade pilen endast mot trappan och gav känslan av att detta var den ”rätta” vägen till utställningen. Nu är är istället hissen och trappan likvärdiga ingångar till utställningen. Detta är viktigt för att alla ska känna sig välkomna.

VAD VI PÅBÖRJAT MEN ÄNNU INTE HITTAT EN VÄL FUNGERANDE LÖSNING PÅ:

Traditionellt sett bygger utställningar ofta på text och bild. Utställningar är i första hand visuella, dvs de förutsätter att en besökare använder ögat för att ta del av innehållet. En större fråga som Funktek kommer att arbeta vidare med är hur man kan arbeta med ljud i utställningar. Det är viktigt att samtliga texter i utställningen går att ta till sig i uppläst format. För en besökare som exempelvis använder 20 % av sin syn är detta en abslolut nödvändighet. Det gör dock upplevelsen bättre för de som av andra anledningar inte vill eller inte orkar läsa varken större eller mindre textmängder.

I Urbanum finns alla huvudtexter inlästa. Då Funktek inte var med från början i produktionen lyckades vi inte hinna med att arbeta in någon väl fungerande lösning på hur besökaren får tillgång till ljuduppspelningarna. I Urbanum kan ljudet nås via QR-koder som finns i ett häfte som besökaren kan hämta med sig i museets reception. QR-koder kan fungera om besökaren från början är bekväm med att använda sig av en smartphone, att besökaren är bekväm med att ladda ner en qr-kod-app till telefonen och sedan scanna av QR-koderna. Detta testades av och vår slutsats är att detta endast bör ses som en nödlösning.

En av Funktek-piloterna hade med sig sin assitent  vid test-tillfället som skötte inläsningen av QR-koderna. Piloten fick då en ökad upplevelse av utställningen. Vår ambition är dock att hitta en lösning som gör att besökare – oavsett hur normbrytande funktionsvariation hen har – ska kunna ta del av de inlästa materialet på egen hand. Något som vi inte har gjort i Urbanum är att också syntolka bilderna, vilket är minst lika viktigt som att texterna finns inlästa.

 

VAD VI MISSLYCKATS MED:

Även om utställningen fått en ökad tillgänglighet finns det flera punkter där vi inte nådde hela vägen fram. Här följer några exempel på sådant som är otillgängligt i utställningen.

 •  I den fasta inredningen har det skapats utrymme för att man ska kunna rulla in med rullstol för att komma närmre bilder och texter. Detta var i alla fall tanken. Tyvärr så har formgivningen av bänkskivorna gjort att detta inte är möjligt.
 • Teckenstorleken som projektet landade i genom våra tester har ej använts genomgående på grund av att innehålls mängd har prioriterats.
 • På sina ställen är vit text tryckt mot röd och orange bakgrund. Detta gör att många besökare har svårt att se texterna.
 • Möblerna i utställningen är svårflyttade, särkillt om en är rullstolsburen.
 • Utdragbara lådor är i vissa fall fall placerade så lågt att de inte går att öppna om besökaren är rullstolsburen.
 • ljusättningen gör att besökaren skuggar texter och bilder, vilket gör det svårare att se.
Bilden visar en person som sitte i en rullstol och försöker flytta på en pall. Pallen är tung och personen har svårt att flytta på den för att komma fram.

Exempel på svårflyttad möbel.

Funktek kommer till hösten att fokusera på nästa utställningsprojekt: Göteborgs födelse. Vi kommer därför inte att kunna lägga tid på att åtgärda de återstående tillänglighets-problemen i Urbanum utan fokusera på att misstagen inte görs om framöver. En mer utömmande rapport är under arbete. Vi hoppas kunna färdigaställa denna innan sommaren. För den som önskar ta del av rapporten går det utmärkt att maila till daniel.gillberg@kultur.goteborg.se

 

VIKTIG LÄRDOM

Utgångspunkten då vi startade arbetet med Urbanum var att vi skulle utvärdera arbetet för att hitta otillgängligheter som kunde lösas med hjälp av ny teknik. En vitkig lärdom för projektets genrella idé och syfte är att det är viktigt att arbeta med tillgänglighet på många fler sätt än så. I Urbanum har många saker kunnat lösas utan att föra in ny teknik. Hur tidsplanen ser ut för utställning, hur organisationen ser ut på museet – hur mycket tid medarbetarna får för att utföra sina arbetsuppgifter och hur mycket annat som personen har på sitt bord vid sidan av utställningsproduktionen – ser vi som något än viktigare att arbeta med. En stressad medarbetare har sämre förusättningar att ta fram en tillgänglig utställning helt enkelt. Därför har projektet f.o.m År 2 arbetat prallellt med teknik, strukturer och pedagogik.

/Daniel

 

Resultat från text-workshopen!

Den 24 e september utvärderade vi några texter som kommer att användas i uställningen Urbanum-rum för staden. Bland annat tittade vi på den text som besökaren kommer att möta först, själva introduktionstexten. Vi tittade på 3 olika alternativ. Här är den texten som Funktek-piloterna gillade bäst:

URBANUM – RUM FÖR STADEN
Göteborg förändras. Göteborg har alltid förändrats. Aldrig står staden stilla. Alltid är den i rörelse. Vad har hänt med platsen och byggnaderna? Vad har hänt med människorna? Och vad är det som händer just nu?

Följ med på en resa som börjar redan innan staden fanns till. Se hur staden växer upp i landskapet.
Kom in och träffa några av de människor som har vandrat på stadens gator. Hör berättelser från de som finns här i dag. Stadens berättelse är också berättelsen om dig själv. Välkommen till ett rum för staden!

Ett stort tack till alla er som var med och jobbade med texten! Vi tar med oss era tankar in i det fortsatta arbetet och planerar att utvärdera fler texter när vi har kommit lite längre i det arbetet. Mer info kommer inom kort under fliken WORKSHOPS.

/Daniel

Höstens fokus: Utställningen Urbanum – rum för staden

Sommaren har varit intensiv med utvärderingar av museets stadsvandringar. Vi håller just nu på att sammanställer vårt material för att få en överblick över var vi ska lägga vår kraft för att göra stadsvandringarna mer tillgängliga nästa sommar. Mycket handlar om ljud: det är svårt att ta till sig en vandring som är dränkt i stadens buller.

IMG_0180

Men det finns också en del som går att lösa genom själva pedagogiken. Att beskriva tex. en husfasad i detalj är ett enkelt sätt att skapa mervärde för alla deltagarna. Nästa steg är att ta fram ett tekniskt koncept som kan lösa några av problemen. Det arbetet påbörjas nu under hösten. Vi kommer att testa teknikerna undan för undan, men framförallt under stadsvandringarna under sommaren 2015.

Vårt stora fokus i höst ligger på den kommande utställningen Urbanum som ska öppna 7 mars nästa år. Våra FunkTek-piloter kommer att följa och tycka till om samtliga moment i utställningsproduktionen: form, text, ljussätning, multimedia-lösningar, pedagogik mm.

032

Vi började den 11 september med en workshop om formgivningen av utställningen. Under workshopen presenterade arkitektbyrån Okidoki skisser, mood-boards och sina tankar om utställningen. För FunkTek blev workshopen också ett test i just hur tidigt man kan testa saker och ting. Tillgänglighet från början – men hur tidigt kan man börja?

034

FunkTek-piloterna själva uppskattade att de fick medverka så tidigt i processen, redan innan det egentligen fanns någonting konkret att utvärdera. Formgivarna fick en hel del bra idéer med sig. Den 1a oktober kommer de att presentera ett mer konkret förslag till fomrgivningen. Då ska det bli spännande att se hur mycket detta första formgivningstest har gett!

039

/Daniel

 

Vi har börjat arbetet med en ny utställning!

20 maj hade vi tillsammans med Funktek-piloterna hade en workshop om en kommande utställning. Vi började från grunden och pratade om olika begrepp som utställningen handlar om: ”Stadsutveckling”, ”kulturmiljö”, ”Segregation” och ”Demokrati”. Vi fick reda på att vi som jobbar på museet slänger oss med en hel del ord som våra besökare har en oklar bild av.

 

En del i utställningen kommer att handla om göteborgare och hur de kom till stan. Här ovan är en bild på när Lilian läste upp sin egen berättelse. Hur vill man kunna ta del av porträtt i utställningar? Vill våra besökare lämna sin egen berättelse? Hur vill de göra det? Det var några av frågorna vi pratade om efteråt.

Vi fick också en massa bra feedback på rummet som uställningen kommer att vara i. Allt material håller vi på och sammanställer så att utställningens formgivare kan ta med sig när hen tar fram ett gestaltningförslag.

Nästa workshop om utställning blir 10 september. Fortsättning följer!

 

/Daniel

 

 

Vi gick vilse på museet!

Vår första utvärdering gjorde vi fredagen den 25e april 2014. Vi samlade ett gäng Funktek-piloter som helt enkelt fick i uppdrag att gå vilse på museet. Sedan skulle det med hjälp prototyper av museets kommande orienteringskartor hitta till olika utställningar i huset.

Kartorna fick utstå mycket hårt kritik – ett lyckat resultat för oss! Museets grafiska formgivare fick med sig många bra synpunkter som förhoppningsvis kommer att göra det lättare för människor att hitta i museet framöver.

Det kändes bra att detta blev projektets första utvärdering. En förusättning för att ta del av en utställning är att ju att besökaren hittar till den överhuvudtaget!

Nu arbetar museet vidare med att ta fram ett bättre kartmaterial. Vi kommer att testa en ny version av kartorna 2015.

Fortsättning följer!

För alla som vill gå på museum. Funktek

/Daniel

FunkTek – för att museet har funktionshinder

Hej!

På Göteborgs stadsmuseum händer det en massa spänannde saker. Tyvärr kan inte alla ta del av allt som händer. Museet är nämligen inte tillgängligt för alla. Det vill vi ändra!

jagärfunktionshindrad-01

I mars fick vi stöd från Arvsfonden och kunde starta FunkTek. De kommande de 3 åren kommer vi att testa och utvärdera museets uställningar och stadsvandringar för att förstå vad som funkar och vad som inte funkar. Det kommer vi att göra med dig som har en funktionsvariation som gör att du inte kan ta del av det som finns på museet. Om du vill hjälpa oss kan du bli Funktek-pilot.

På den här bloggen kommer du att få information om vad vi gör just nu. Vi jobbar nu med att få hemsidan teckentolkad och som ljudfil. Följ med oss på vår resa för ett kulturliv för alla!

/Daniel