ORDLISTA

FUNKTÄNK

Ordet funktänk myntades i projektet och handlar helt enkelt om att tänka och såklart jobba med tillgänglighet. Det är viktigt att ha ett funkttänk redan från början.  Det gäller allt från sin egen arbetsplats till publika arrangemang. Att ”Funktänka” är att ta på sig tillgänglighetsglasögonen, att börja se var det kan bli bättre.

bild på rosa pratbubbla där det står vad är normkritik på i svart text.

NORMER

Normer är regler eller förväntningar om hur något eller någon ska vara eller göra. Det finns både öppna och mer dolda normer i samhället och de kan se olika ut i olika sammanhang eller subkulturer.

NORMKRITIK

I Funktek är vi normkritiska. Det betyder att vi är kritiska till många normer som finns i samhället som handlar om att en person ska vara på ett visst sätt. Det kan handla om hur vi ska se ut, vem vi ska gilla, vilket könsuttryck vi ska ha, eller hur vi ska fungera – alltså vilken funktion våra kroppar eller sinnen ska ha.

rosa pratbubbla där det står vad betyder funktionsvariation i svart text.

FUNKTIONSVARIATION

Ordet funktionsvariation används för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor utan att värdera denna variation i antingen nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Bakom ordet finns ett synsätt som säger att det inte finns ett sätt som en människa ska vara på eller fungera på. Det finns inget “normalt” sätt att fungera. Tankar om att det finns ett normalt sätt att fungera är just bara normer – en social konstruktion, något som vi människor har hittat på.

Det finns snarare en massa olika variationer på hur en människa kan fungera. Lika många som det finns människor.

En funktionsvariation är alltså något alla människor har. Därför är det inte en synonym till ordet funktionsnedsättning. Skillnaden är att funktionsnedsättning används som något som vissa människor har och andra inte har.

Funktek tycker att ordet funktionsvariation är ett bra ord och att det stämmer bra överens med verkligheten. Verkligheten är inte svart eller vit. Funktionsförmågan hos oss människor varierar både mellan olika människor och för varje människa om en ser till ett helt liv. Vi föds med en viss funktion som sedan förändras genom livet allt eftersom att vi blir äldre och beroende av vad vi är med om.

rosa pratbubbla där det står vad normrytande funktionsvariation i svart text.

NORMBRYTANDE FUNKTIONSVARIATION

Att ha en normbrytande funktionsvariation innebär att ha en funktionsvariation som bryter mot samhällets rådande funktionsnormer. Det finns funktonsvariationer som anses helt normala, och så finns det funktionsvariationer som bryter mot normer som säger hur vi ska fungera. I Funktek använder vi oss av orden normbrytande funktionsvariation främst just när vi talar om att människor behandlas olika utifrån sin funktionsvariation.

Ordet funktionsvariation fungerar som ett sätt att värdera alla människor lika högt. Det är ett sätt att inte dela in människor utifrån funktion. Samtidigt är det viktigt att inte förneka eller dölja att människor kategoriseras utifrån funktion och diskrimineras utifrån det i vårt samhälle. Det är viktigt att ha ord för att tala om denna diskriminering.

rosa pratbubbla där det står museet har funktionshinder, inte besökarnai svart text.

FUNKTIONSHINDER

Ett funktionshinder är ett hinder som uppstår i mötet mellan individ och miljö. Ett funktionshinder kan till exempel vara trappor, svårtillgänglig information eller taskiga attityder. Det går inte att säga att en person är funktionshindrad. Det är olika hinder i miljön eller i samhället som gör människor funktionshindrade.  Exempelvis om du är rullstolsburen och möter en entré med bara trappor. Då uppstår ett funktionshinder. Men om det finns en ramp, då skapas inte ett hinder. Funktionshinder finns alltså i miljön och aldrig hos personer.

Om det är någon som har funktionshinder så är det museet, inte besökarna.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Folkhälsomyndigheten säger att en “Funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person”. Ordet funktionsnedsättning används av många för att beskriva funktionsförmåga hos personer som inte fungerar så som normen säger att en ska fungera. Eftersom att ordet funktionsnedsättning delar upp människor i nedsatta och icke nedsatta har Funktek valt att inte använda sig av det ordet. Vi tycker inte om att beskriva människor med negativt laddade ord så som ordet nedsättning kan uppfattas. Människor är olika och fungerar olika och människor behöver inte ställas mot varandra och delas in i grupper om normala eller onormala. I så fall är nog det mest “normala” att vara ganska “onormal”!

*Källa: Folkhälsomyndigheten

rosa pratbubbla där det står: handikapp är ett ord som inte används någon annan stans än i golf.

HANDIKAPP

Handikapp är ett ord som inte längre ska användas någon annan stans än i golf. Ordet Handikapp har tidigare använts som en synonym på både funktionshinder och funktionsnedsättning. Det har alltså använts både för att beskriva egenskaper hos personer och för att beskriva hinder som uppstår i mötet mellan person och miljö.

2007 tog Socialstyrelsen bort ordet handikappad och avrådde från att använda det som synonym till både funktionsnedsättning och funktionshinder.*

En stor anledning till att det togs bort var just för att det var otydligt. Fortfarande används det i dag, bland annat av funktionshinderrörelsen. Anledningarna till att många väljer att fortsätta att använda det är många. Oberoende av varför en väljer att använda ordet inom funkisrörelsen så kvarstår det som kallas för tolkningsföreträde. Det betyder att de som har kämpat eller som kämpar för sina rättigheter, som alla inom funkisrörelsen ju har gjort och gör, har rätt att själva bestämma vad de vill använda för ord för att beskriva eller tala om sig själva.

*Källa: Socialstyrelsen

CRIPTEORI

Cripteori ifrågasätter hur och varför människor kategoriseras utifrån sin funktionsvariation. Cripteorin skapades i USA och lånar mycket ifrån queerteorin.

Ordet “crip” kommer från engelskan och är en förkortning på “cripple” som betyder “krympling” på svenska. Ordet Crip handlar i det här sammanhanget om att ta tillbaka ett tidigare skällsord och göra det till sitt eget, att ta tolkningsföreträde och själv bestämma vilka ord en använder om sig själv. Cripteorin fokuserar inte främst på att minska stigma eller normalisera funktionsvariationer. Tyngdpunkten ligger snarare på att uppmärksamma de maktförhållanden och den diskriminering som finns i samhället utifrån vilken funktionsvariation en har.

INTERSEKTIONALITET

Intersektionalitet handlar om hur olika maktordningar i samhället hänger ihop och förhåller sig till varandra. Människor kan bli diskriminerade både på olika och flera sätt. Det handlar om hur diskriminering på grund av exemplevis klass, könsuttryck, sexualitet, etnicitet eller funktionsvariation påverkar varandra. Intersektionalitet handlar inte om att rangordna olika förtryck utan om att se att de hänger ihop, påverkar varandra och ibland förstärker varandra.